รวมคอร์สเรียนออนไลน์(ฟรี) “อินโฟกราฟิก” เพื่อสาย Content Creator จากสถาบันดัง

รวมคอร์สเรียนออนไลน์(ฟรี) “อินโฟกราฟิก”  เพื่อสาย Content Creator จากสถาบันดัง (1). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คอร์สที่เปิดสอน : การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ (Graphic Design Crash Course) คุณสมบัติของผู้เรียน : เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่สนใจด้านกราฟิก ต้องการสร้างงานประเภทอินโฟกราฟิก เพื่อใช้ในการศึกษา การทำงาน หรือเพื่อประกอบอาชีพ ในการเรียนคอร์สจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอ ความหมาย องค์ประกอบและประโยชน์ของอินโฟกราฟิก การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อควรระวังในการออกแบบอินโฟกราฟิกสมัครเรียนรายวิชานี้ : คลิกที่นี่ (2). มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ คอร์สที่เปิดสอน : การออกแบบ Infographic | Infographic Design คุณสมบัติของผู้เรียน : นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สำหรับคอร์สเรียนกราฟิกของ มศว. จะเรียนรู้เกี่ยวกับภาพกับการสื่อสาร ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ รูปแบบและตัวอย่างของอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจ อีกทั้งยังเรียนรู้ถึงขั้นตอนการสร้างรวมถึงการออกแบบด้วยสมัครเรียนรายวิชานี้ : คลิกที่นี่ (3).

Read More