รวมคอร์สเรียนออนไลน์(ฟรี) “อินโฟกราฟิก”  เพื่อสาย Content Creator จากสถาบันดัง

รวมคอร์สเรียนออนไลน์(ฟรี) “อินโฟกราฟิก”  เพื่อสาย Content Creator จากสถาบันดัง

(1). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คอร์สที่เปิดสอน : การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ (Graphic Design Crash Course)

คุณสมบัติของผู้เรียน : เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่สนใจด้านกราฟิก ต้องการสร้างงานประเภทอินโฟกราฟิก เพื่อใช้ในการศึกษา การทำงาน หรือเพื่อประกอบอาชีพ

ในการเรียนคอร์สจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอ ความหมาย องค์ประกอบและประโยชน์ของอินโฟกราฟิก การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อควรระวังในการออกแบบอินโฟกราฟิก
สมัครเรียนรายวิชานี้ : คลิกที่นี่


(2). มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

คอร์สที่เปิดสอน : การออกแบบ Infographic | Infographic Design

คุณสมบัติของผู้เรียน : นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

สำหรับคอร์สเรียนกราฟิกของ มศว. จะเรียนรู้เกี่ยวกับภาพกับการสื่อสาร ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ รูปแบบและตัวอย่างของอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจ อีกทั้งยังเรียนรู้ถึงขั้นตอนการสร้างรวมถึงการออกแบบด้วย
สมัครเรียนรายวิชานี้ : คลิกที่นี่

(3). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คอร์สที่เปิดสอน : โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน | Foundation of Motion Graphic

คุณสมบัติผู้เรียน : นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในงานด้านโมชั่นกราฟิก หรือนักออกแบบกราฟิกที่ต้องการต่อยอด ผลงานของตนเอง

สำหรับคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานโมชั่นกราฟิกในสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีโอ โฆษณา พรีเซนต์เทชั่น รายการโทรทัศน์ เป็นต้น เพื่อสร้างรูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมและเครื่องมือพื้นฐานต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานโมชั่นกราฟิก ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมอาร์ทเวิร์ค การตั้งค่าพื้นที่การทำงาน การใช้เทคนิคและลูกเล่นต่าง ๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจ การทำงานกับไฟล์เสียง และการส่งออกผลงานในรูปแบบไฟล์ชนิดต่างๆ ได้
สมัครเรียนรายวิชานี้ : คลิกที่นี่ 

(4). Michigan State University

คอร์สที่เปิดสอน : Design and Make Infographics (Project-Centered Course)

คุณสมบัติผู้เรียน : นักเรียน นักศึกษา และ[บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในงานด้านกราฟิก หรือต้องการเรียนรู้เพื่อการทำงาน 

คอร์สเรียนออกแบบอินโฟกราฟิก ผ่าน Adobe Illustrator สามารถเลือกเรียนสร้างการนำเสนอข้อมูลภาพได้ เช่น กีฬา บันเทิง การเมือง หรือ วิทยาศาสตร์ เพื่อนำเสนอแนวโน้มธุรกิจหรือแม้กระทั่งปัญหาของงานอินโฟกราฟิก และนำเสนองานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้องค์ประกอบ สี และโครงสร้างของงาน
สมัครเรียนรายวิชานี้ :  คลิกที่นี่

(5). Purdue University

คอร์สที่เปิดสอน : Communicating Complex Information

คุณสมบัติผู้เรียน : นักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่อยากพัฒนาตัวเอง หรือใช้ในทำงาน

คอร์สที่จะทำให้คุณเข้าใจวิธีสื่อสารข้อมูลผ่านงานอินโฟกราฟิก เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาทักษะการสื่อสารระดับมืออาชีพ นอกจากนี้การอธิบายนั้นยังเข้าใจง่าย สามารถเข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนและสื่อสารให้ออกมาง่ายอีกด้วย
สมัครเรียนรายวิชานี้ :  คลิกที่นี่

(6). IBM

คอร์สที่เปิดสอน : Visualizing Data with Python

คุณสมบัติผู้เรียน : บุคคลทั่วไปที่สนใจ

Data visualization เป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้อินโฟกราฟิกเพื่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการโน้มน้าวชักจูงให้กับผู้รับสาร
สมัครเรียนรายวิชานี้ :  คลิกที่นี่

#ContentMaster
#คอนเทนต์ทรงพลังสร้างได้
#ContentMarketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *